مرد را به عقلش نه به ثروتش
. زن را به وفايش نه به جمالش
. دوست را به محبتش نه به کلامش
. عاشق را به صبرش نه به ادعايش
. مال را به برکتش نه به مقدارش
. خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
. اتومبيل را به کاراييش نه به مدلش
. غذا را به کيفيتش نه به کميتش
. درس را به استادش نه به سختيش
. دانشمند را به علمش نه به مدرکش
. مدير را به عمل کردش نه به جايگاهش
. نويسنده را به باورهايش نه به تعداد کتابهايش
. شخص را به انسانيتش نه به ظاهرش
. دل را به پاکيش نه به صاحبش
. جسم را به سلامتش نه به لاغريش
. سخنان را به عمق معنايش نه به گوينده اش

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s