متولد 72.دانشجوی رشته ی برق الکترونیک

….یک دیوانه ی خردادی…با اعتقادات خاص

:راه های ارتباط با من

twitter

facebook

alihadian@msn.com

hadian@gmx.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s